Skip to content

REGULAMIN

Regulamin sprzedaży usług

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i trybzawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletów. Regulamin określa wszczególności prawa i obowiązki Stron a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 z dnia 24 czerwca2017 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, któryumożliwia pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

§1.Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna (w tym również Konsument), która ukończyła co najmniej 18 rokżycia, przy czym w przypadku nie osiągnięcia pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – Podmiot sprzedający możliwość skorzystania z usługi w obiekcie usługowym. Dane rejestrowe i kontaktowe do Sprzedawcy widoczne są w Panelu sprzedaży, tuż pod przyciskiem finalizacji zamówienia. Administratorem i sprzedawcą serwisu internetowego jest firma FASTPARK AGNIESZKA I KRZYSZTOF GIRO SPÓŁKA CYWILNA ul. Szosa Knyszyńska 26, 15-694 Fasty NIP: 9662087921 
 4. Bilet – potwierdzenie zawarcia umowy na skorzystanie z usług oferowanych przez FASTPARK AGNIESZKA I KRZYSZTOF GIRO SPÓŁKA CYWILNA ul. Szosa Knyszyńska 26, 15-694 Fasty NIP: 9662087921 . Bilet upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Biletów.
 6. Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcie umowy na odległość ze Sprzedawcą, znajdujących się w serwisie internetowym Sprzedawcy.

§2. Rodzaje, zakres i warunki świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy następującą usługi za pomocą Panelu sprzedaży:◦ usługa umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
  ◦ usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Bilety,
  ◦ usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Biletu.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług dostępnych poprzez Panel sprzedaży, są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet w przeglądarkach; posiadanie aktualnego, czynnego prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§3. Zasady świadczenia usług droga elektroniczna oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Klienta korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży, z wyłączeniem

usługi przesłania na adres e-mail biletu, która zostaje zakończona po przesłaniu Wejściówki

na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 1. Możliwość korzystania z usług: usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość)poprzez zamówienie przez Klienta Biletu, usługa przesłania na podany przez Klienta adres e- mail Biletu, uzależniona jest od złożenia zamówienia na Bilety, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.
 2. Usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mail Wejściówki następuje po zawarciu umowy sprzedaży Biletów. Usługę umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie Biletów Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili.
 3. Możliwość korzystania z bezpłatnej usługi: usługa umożliwiająca zapoznania się z ofertą Sprzedawcy jest każdorazowo wykonywana na indywidualne żądanie Klienta. Klient może w każdej chwili rozpocząć i zakończyć korzystanie z usługi. Wyjście ze strony internetowej na której znajduje się Panel sprzedaży oznacza rezygnację ze świadczenia przedmiotowej usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.

§4. Zawieranie umów kupna i sposób zapłaty

 1. W celu dokonania zamówienia należy dokonać wyboru Biletu lub Biletów dostępnych wPanelu sprzedaży, określić ich ilość, wybrać ew. dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę Prywatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.
 2. Całkowita wartość zamówienia i ostateczna cena zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta do systemu płatności internetowych celem dokonania zapłaty za zamówienie. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem Systemu płatności online i aby jej dokonać, musi zaakceptować postanowienia Regulaminu Systemu płatności online.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest System płatności online.
 Dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz formy płatności następujących kart:◦ Visa
  ◦ Visa Electron ◦ MasterCard ◦ Polcard
  ◦ Maestro
 5. W momencie przekierowania Klienta do systemu płatności internetowej, powinien on niezwłocznie zainicjować zapłatę za Zamówienie. Jeśli System płatności online nie odnotuje płatności za zamówienie w określonym czasie, zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Klienta. W celu ponownego zamówienia Biletu należy wypełnić na nowo formularz zamówienia i wykonać płatność.
 6. Klient, który dokona skutecznej zapłaty, zawiera umowę sprzedaży. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest otrzymanie Bilety na adres e-mail podany w formularzu Panelu sprzedaży.
 7. Bilet stanowi dowód zakupu.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupione Bilety, w przypadku zamówienia kilkusztuk, ceny poszczególnych Biletów sumuje się. Łączna cena, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez klienta wyborze sposobu płatności i ew. dostawy zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia wraz z uwzględnieniem ewentualnych kosztów dostawy (podsumowanie), przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.
 9. Ceny Biletów podawane są w złotych polskich. Sprzedawca podaje do wiadomości Klienta cenę brutto. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

10.Sprzedawca spełnia świadczenie względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień — korzystania z usługi, w terminie i na warunkach oznaczonych podczas zakupu i na Bilecie a także na warunkach Regulaminu Obiektu, o ile tej Regulamin Obiektu został wskazany podczas zakupu.

11.Błędnie podane dane w formularzu Klient może zgłosić Sprzedawcy celem ich skorygowania wysyłając wiadomość e-mailową na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

12.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mailowego Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

13.Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych błędnych lub nieprawdziwych.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Dla Biletów, dla których oznaczony jest konkretny dzień lub okres świadczenia usługi i któredotyczą umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pieniędzy. Wynika to z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
 2. Jeśli pkt. 1 nie ma zastosowania oraz jeżeli:
  • Wejściówka nie została wykorzystana przez Klienta,
  • Data realizacji Wejściówki nie została jeszcze przekroczona, w ciągu 14 dni odzakupu Wejściówki Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży. Zgłoszenie powinno zawierać Bilet, która jest przedmiotem zwrotu.
 3. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Klienta jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient do zakupu Biletu.
 4. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Klienta o zaistniałym fakcie na adres email, który użyty był do nabycia Wejściówki i zaproponuje zamianę na równoważną usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Klienta nie zgodzi się na zamianę, Sprzedawca zwróci do 7 dni od poinformowania Klienta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Wejściówki, której dotyczy umowa.

§6. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie niedotrzymania warunkówumowy ze Sprzedawcą. Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży, Zgłoszenie powinno zawierać Bilet, której dotyczy reklamacja. Do reklamacji należy dołączyć opis zaistniałej sytuacji.
 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać natychmiast po zaistnieniu podstawy do jej zgłoszenia.
 3. Każdą pisemnie zgłoszona wola reklamacji będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dniadoręczenia.
 4. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku reklamacji usługiŚwiadczonej drogą elektroniczną.

§7. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikających lub związanych: ze świadczeniem usługdrogą elektroniczną przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem; lub z umowa zawartą na odległość pomiędzy ww. Stronami zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla Sprzedawcy.
 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Sprzedawca wyrazi zgodę), Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Sprzedawca informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§8. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o Świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia w Panelu sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy, zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte).
 4. Sprzedawca wskazuje, iż nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j).